כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
01.02.2013

החזרי מס ותיאום מס לשכירים - איך מגישים טופס 135

החזרי מס ותיאום מס לשכירים - איך מגישים טופס 135

 

רז איצקוביץ ,רו"ח (משפטן) *

(*המאמר משקף את דעת הכותב בלבד)

 

החזר מס נדרש במצב בו מצוי האזרח בעודף גביית מס לעומת החבות האמיתית שלו במס. במאמר זה אציג מידע על תהליך הגשת הבקשה להחזר מס והסיבות העיקריות להגשתו.

רקע: תשלום מס אמת הינו עיקרון בסיסי ביחסי אזרח - ממשל. לפי שיטת המס בישראל, נהוג להפריד בין שני מונחים בסיסיים- חבות במס וגביית המס: חבות במס היא סכום המס שעל האזרח לשלם כאשר מחושב המס בהתאם להוראות החוק. ואילו גביית המס היא השיטה בה משתמש המחוקק על מנת לקבל את המס בזמן אמת וזאת כדי לממן את תקציבו, להתגבר על סיכון אשראי ופטור מהגשת דוחות של אזרחיו.

 

בישראל השתכללה לה שיטת גביית מס יעילה, אך לא מושלמת. המחוקק הישראלי, בניגוד למקבילו האמריקאי, בחר לפטור חלק מהיחידים מהחובה של הגשת דין וחשבון שנתי. זכאים לפטור זה מרבית השכירים במשק (עד תקרה של כ- 577,000 ₪ שכר עבודה בשנה), מרבית בעלי ההכנסות משכר דירה למגורים (עד תקרה של כ- 300,000 ₪ שכ"ד בשנה), מרבית בעלי ההכנסות מניירות ערך (עד תקרת מחזור בניירות ערך של כ- 1,650,000 ₪ בשנה) ומרבית בעלי ההכנסות מריבית (עד תקרה של            כ- 572,000 ₪ ריבית בשנה).

 

מכיוון שברב המקרים כאמור לעיל, לא מגיש השכיר דו"ח שנתי ומשלם באמצעותו את המס באופן עצמאי ומדויק וזאת בשונה מבעל העסק העצמאי המחויב בהגשת דו"ח, אזי רשות המיסים מתבססת לשם גביה שוטפת וסדירה של חבויות המס על מנגנון הניכוי במקור. מנגנון זה מטיל חובה על הגוף משלם ההכנסה, להעביר את ההכנסה, לאחר שניכה ממנה את חבות המס שאמורה לחול על מקבל ההכנסה (העברת ההכנסה נטו) והעברת המס לרשות המיסים על חשבון מקבל ההכנסה.

 

עם זאת, במקרים מסוימים ניכוי המס במקור הינו גבוה מחבות המס האמיתית של מקבל ההכנסות. סכומי כסף אלו אשר הועברו לרשות המיסים, אינם מוחזרים לזכאי להם באופן אוטומטי, אלא רק לאחר הגשת בקשה מסודרת באמצעות דו"ח שנתי לרשות המיסים בו נתבעים חזרה הפרשי המס שנוכו ביתר. כך "נולד" לו "החזר המס".

הסיבות לכך ששכירים מוותרים על הגשת בקשה להחזר מס הן:

(1)    פחד בסיסי מרשות המס - "רשות המיסים תתלבש עלינו": סיבה זו אינה מוצדקת מכיוון שמדובר ברישום חד פעמי פשוט לצורך החזר המס ולא רואים בבקשה להחזר מס כפתיחת תיק קבע.

(2)    חישוב של יחס עלות תועלת, כלומר האמונה כי העלות בזמן ובטרחה לא שווה את המאמץ.

(3)    חוסר ידע מוחלט בתחום המס.

אני אנסה במאמר זה לטפל, לפחות באופן חלקי, בשתי הסיבות האחרונות. אעשה זאת על ידי הגשת מידע עדכני לגבי המקרים בהם החזר מס רלוונטי, ועל התהליך שנדרש על מנת לבקשו.

 

החוק מאפשר ליחיד לדרוש חזרה הפרשי מס שנוכו ביתר, לגבי עד 6 השנים האחרונות המסתיימות בשנת המס בה מוגשים הדוחות. כלומר, עד תום שנת 2009 ניתן יהיה לקבל החזר מס בגין שנת המס 2003 ואילך, ולא בגין שנים מוקדמות יותר. סכום המס העודף מוחזר בתוספת ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה (אשר שניהם פטורים ממס!) מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח.

 

את הבקשה יש להגיש במשרדי רשות המסים באמצעות טופס 135 שהינו דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס. מכיוון שהחזר המס יוחזר ישירות לחשבון הבנק של המבקש יש לצרף צילום המחאה.

בנוסף יש לצרף לבקשה את האישור מהמעביד על הניכוי ממשכורת (טופס 106), במקרה של פרישה את הודעת המעביד על פרישה של עובד (טופס 161), אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים על ידי העובד עצמו וכן את כל המסמכים הרלוונטים לקבלת הקלות מס כלשהן.

במקרה שמדובר בבני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף הרי שטופס 135 יפרט את גם את הכנסותיו של בן הזוג.

את טופס 135 ניתן להוריד באופן חופשי ממאגר טופסי מ"ה באתר רשות המסים בישראל בכתובת:

http://www.mof.gov.il/taxes/ftaxes.htm?tfasim_mas.htm

 

אפרט כעת את המקרים השכיחים ביותר לגבי שכירים המאפשרים להגיש בקשה להחזר מס באמצעות טופס 135:

1.       עבודה אצל מספר מעסיקים:

פעמים רבות אדם העובד אצל מספר מעסיקים נדרש לבצע במשרדי מס הכנסה "תיאום מס" וזאת באמצעות מסירת תלושי המשכורת של מקומות העובדה או משלם הפנסיה, ומילוי בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס (טופס 116). פועל יוצא יונפק לעובד במשרדי מס הכנסה אישור תיאום מס אשר מופנה למקום עבודתו המשני ובו מצוין כמה מס עליו להוריד לו. בכל מקרה יכול עדיין מקום העבודה העיקרי להמשיך ולנכות לעובד מס בהתאם למדרגות המס ובהתחשב בנקודות זיכוי המגיעות לו כאילו שהוא מקום העובדה היחיד שלו.

1.1.    אם העובד אינו מבצע תיאום מס - במקרה שכזה המעסיקים המשניים, מנכים מההכנסות הנוספות את שיעור המס המרבי (בשנת המס 2009 – 46%), על אף שלעיתים קרובות אותו אדם אינו מגיע לשיעור מס זה על הכנסותיו הנוספות, ועל כן יהיה זכאי להחזר מס. 

1.2.    אם העובד כן מבצע תיאום מס - המס הנגבה מחושב לפי הערכה מקדימה של השכר השנתי החיצפוי מהמעבידים, ישנם מקרים בהם ההערכה תהיה מוטעית (למשל בהפחתת השכר אצל אחד המעבידים). במקרים אלו יתכן ומגיע לעובד החזר מס.

2.       עבודה רק בחלק משנת המס:

חישוב המס נערך ברמה השנתית אך המס מנוכה על בסיס חודשי, על כן מהכנסה ששולמה על עבודה שהתבצעה מספר חודשים בלבד, מנוכה מס במקור, תחת ההנחה כי השכר החודשי שלך יהיה זהה כל השנה. לפיכך, במס שנוכה במקור הינו גבוה מחבות המס האמיתית.

נושא זה שכיח גם במקרים בהם אדם עובר בין עבודות כשהשכר בעבודה החדשה הינו נמוך מהשכר בעבודה הישנה, או במקרים בהם המעבר בין העבודות התבצע בהפרש של מספר חודשים בהם אותו אדם לא עבד כלל.

3.       שוק ההון:

החל מ-1.1.03 בעקבות תיקון 132 לפקודה ("ועדת רבינוביץ") הרווחים הנובעים משוק ההון הישראלי עברו ממשטר מס "פטור" למשטר מס "חייב". הרווחים הללו נובעים בעיקר ממכירת ניירות ערך בבורסה וקבלת ריביות מפקדונות, תוכניות חיסכון, קופ"ג ואגרות חוב.

במשטר מס "חייב", המוסדות הפיננסים, מנכים מס במקור במועד העברת התשלום כאמור. כפועל יוצא, יתכנו מצבים, בהם המוסדות הפיננסים ניכו מס מעבר לנדרש:

א.      שיטת העברת ניכוי המס במקור הינה ברמה החודשית, לכן במקרים בהם נוצרו למשקיעים רווחים בתחילת השנה והפסדים בסופה, הבנק ניכה מס מהרווחים ללא התחשבות בהפסדים.

ב.      לצורך ניכוי מס במקור אין התחשבות בהפסדים שנוצרו בשנים קודמות לצורך חישוב המס בשנה השוטפת.

ג.        ניכוי המס במקור נעשה ספציפית באותו חשבון בנק בלבד, לכן במקרים בהם למשקיע מספר חשבונות בנק או חשבונות גם אצל חברי בורסה, בהם מבוצעת פעילות בשוק ההון תתכן גבייה עודפת. אם בחלק מהחשבונות נוצרו רווחים ובאחרים הפסדים המס יגבה מהרווחים מבלי שההפסדים יקוזזו מהרווחים.

ד.      לגבי ניירות ערך שנרכשו לפני 1 בינואר 2003, ניכוי המס במקור מתבצע מרווח ההון שנצמח למשקיע כאשר מחירו הממוצע של נייר הערך בשלושת ימי המסחר של סוף 2002 מהווה את העלות לשם חישוב רווח זה. במקרים בהם נייר הערך הנמכר נרכש בפועל במחיר הגבוה ממוצע שוויו בשלושת ימי המסחר האחרונים של סוף שנת 2002, הרי שניכוי המס במקור נעשה מרווח הון הגבוה מהרווח האמיתי שנצמח לאותו המשקיע. לפיכך במקרה זה המיסוי יהיה גבוה מהנדרש. 

על מנת למלא את הדו"ח השנתי יש לבקש מהמוסדות הפיננסים להפיק דוחות 867 מסכמים לגבי שנות המס הרלוונטיות.

4.       זיכויים לא מנוצלים:

זיכויים הינם סכומים המקטינים את חבות המס ומטרתם להקל בתשלום המס. הזיכויים ניתנים עקב סטטוס מסויים של העובד או פעולה מסוימת שהמחוקק בחר לעודד לבצע.

נקודת זיכוי: מהווה חלק ממערך הזיכויים והינה שוות כסף אשר נועדה להקל את חישוב הזיכויים. (בשנת 2009 עמדה על 2,364 ₪ לשנה, כלומר 197 ₪ לכל חודש). ככלל כל גבר זכאי למינימום של 2.25 נקודות זיכוי וכל אישה ל- 2.75 נקודות זיכוי בשנה.

4.1.    חיילים משוחררים - נקבע כי בחישוב הכנסתו של חייל משוחרר יובא בחשבון 1/12 מנקודת זיכוי למשך 36 חודשים מתום החודש שבו שוחרר. במידה והחייל שירת מעל 23 חודשים או החיילת שירתה מעל 22 חודשים הם יקבלו זיכוי מוגדל של 1/6 מנקודת הזיכוי כל חודש.

4.2.    סיום תואר אקדמאי/תעודת מקצוע - החל משנת המס 2005 באמצעות מילוי טופס מס' 119 של מס הכנסה, מי שיציג אישור שסיים לימודי תואר אקדמאי (במוסד להשכלה גבוהה) או לימודי מקצוע (בהיקף מינימלי של 1,700 שעות וזכאות לתעודה המוכרת על ידי משרד ממשלתי) יהיה זכאי בשנים שלאחר מכן לנקודות זיכוי נוספות בהתאם למספר שנות הלימוד. יש לציין כי מי שסיים תואר ראשון משנת 2007 ואילך יקבל זיכוי מוגדל של 1 נקודת זיכוי בשנה במקום 1/2 מנקודת הזיכוי בשנה.

4.3.    ילד נטול יכולת במשפחה – הטבות המס ינתנו במקרים של ילד עיוור, משותק או מפגר. כמו כן, ינתנו הטבות המס גם להורי ילד בעל לקות למידה חמורה של קשב וריכוז A.D.D ו/או היפראקטיביות A.D.H.D, המציגים אישור כי ילדם לומד במסגרת לחינוך מיוחד (לגבי תלמידי תיכון אם משרד החינוך קבע לגביהם שהם זכאים ל"מסלול 07", דינם כדין תלמידים הלומדים במסגרת לחינוך מיוחד) או אישור כי הילד זכאי לקצבת נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי. על מנת לקבוע האם לקות הלמידה חמורה ידרש ההורה להציג אישור נוסף מטעם ועדת השמה המורכבת מאנשי מקצוע, שהוקמה מכוח חוק החינוך המיוחד, התשמ"ה-1988.

באמצעות מילוי טופס מס' 127 של מס הכנסה (אישור רפואי) יינתנו לאחד מהורי הילד בחירה בין זיכוי ממס בגובה 2 נקודות או זיכוי של 35% בגין הוצאות החזקת הילד במוסד מיוחד כאשר ניכוי ההוצאות אפשרי רק כאשר הן עולות על 1/8 מהכנסתו החייבת של ההורה.

4.4.    עולה חדש - בעל תעודת עולה יקבל נקודות זיכוי נוספות במשך 42 חודשים רצופים החל ממועד עליתו לישראל, בין אם עבד באותה תקופה ובין אם לאו, כדלקמן:

4.4.1.     ב- 18 החודשים הראשונים לעליתו - 1/4 נקודה לכל חודש.

4.4.2.     ב- 12 החודשים הבאים - 1/6 נקודה לכל חודש (חודשים 19-30 מיום העלייה).

4.4.3.     ב- 12 חודשים הבאים - 1/12 נקודה לכל חודש (חודשים 31-42 מיום העלייה).

מומלץ לעולה החדש לבקש מפקיד השומה לדחות את זכאותו לנקודות הזיכוי במהלך השירות הצבאי או בתקופת לימודיו העל-תיכוניים או במידה ונכנס לארץ כעולה ולאחר מכן יצא אותה לתקופה של חצי שנה ועד שלוש שנים, וזאת על מנת לנצל באופן נכון את נקודות הזיכוי הנוספות האלה.

4.5.    תרומות - יחיד שתרם למוסד מוכר שיש לו אישור בר תוקף לפי סעיף 46 לפקודה וסכום התרומה עולה על 300 ₪ ומוגבל בכ- 7,500,000 ₪ בשנה, יקבל כנגד הצגת קבלות תרומה מקוריות זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה. יש לציין כי בכל מקרה סכום התרומה מוגבל ב- 30% מההכנסה החייבת של התורם באותה שנת המס, אך את הסכום העודף ניתן להעביר לשנת המס הבאה.

4.6.    הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים - במידה והפקדת כספים לקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או ביטוחי חיים, באופן עצמאי הרי שניתן להנות מהחזר מס בשל הפקדות אלו, מומלץ להפריש עד לתקרת ההפרשות המוכרות למס היות והפקדה מעבר לתקרה אינה מזכה אתכם בהטבות מס. הפקדה עצמאית היא הפקדה שאינה נעשית כחלק מהתנאים הסוציאליים אותם העניק לך המעביד.

5.       ניכויים ששכיר יכול לדרוש: ניכויים מוכרים למס מאפשרים הפחתה מההכנסה ממנה מנוכה מס הכנסה של העובד, ולמעשה הינם הוצאות אשר מוציא השכיר באופן עצמאי מכיסו במהלך העסקתו וזאת על מנת לשמור על יכולתו המקצועית כגון: יום עיון/כנס מקצועי, דמי חבר באגודה מקצועית וחוברות מקצועיות. יש לציין כי הוצאות אשר הוצאו על מנת לייצר יתרון מתמיד כגון: רכישת תואר או מקצוע חדש או הוצאות פרטיות כגון: נסיעות לעבודה וחזרה , מזון, ביגוד ודיור ככלל לא יותרו בניכוי.

על מנת לחשב מראש באופן עצמאי ופשוט האם מגיע לך החזר מס ומה גובהו, ניתן להשתמש באופן חופשיבסימולטור לחישוב מס ההכנסה לשכירים באתר של רשות המסים:

http://www.mof.gov.il/Taxes/maxhshevonim.htm

חשוב לזכור שמילוי דו"ח להחזר מס אינו משימה סבוכה, ובד"כ בחודשים מרץ – אפריל, רשות המיסים מפעילה במשרדים השונים מוקד חינם הפועל בשעות אחר הצהריים והעוזר לאזרחים למלא את הדוחות (יש לעקוב אחר הפרסומים). אני מקווה שבעקבות מידע זה יקל עליכם לעמוד על זכויותיכם לגבי החזרי מס ולגבייה מדויקת ככל האפשר

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500