-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
01.02.2013

פרישה לגמלאות, הקלות במס הכנסה - פטורים והטבות למבוגרים

פרישה לגמלאות, הקלות במס הכנסה - פטורים והטבות למבוגרים
 
 

רז איצקוביץ ,רו"ח (משפטן) (*)

 

מבחינה כלכלית כל אדם המגיע לגיל מבוגר ניצב בפני שינויים שונים ביניהם הפרישה ממקום העבודה וכתוצאה מכך קיטון במקורות ההכנסה במקביל לעלייה הדרגתית בהוצאות בעיקר הבריאותיות. המחוקק הישראלי בחר להעניק הטבות מס רבות לאוכלוסיה המבוגרת שלמרבית הצער רבים מאותם זכאים אינם מודעים כלל לקיומם!. ברשימה זו אנסה אף במעט לעזור בנושא זה.

 

המקרים השכיחים ביותר לגבי אוכלוסיית המבוגרים המאפשרים לקבל הטבות מס:

1.       הקלות במדרגות המס:

שיטת חישוב המס על הכנסת עבודה היא השיטה הפרוגרסיבית דהיינו, ככל שהעובד מרוויח יותר שיעור המס גדל, וזאת עד לתקרה של 46%. ה"קפיצה" בין סכומי ההכנסה המחויבים במס נקראת מדרגה, ולכן השיטה ידועה גם כ"שיטת מדרגות המס". בחישוב המס מקבל העובד ניכויים, נקודות זיכוי וייתכן שאף פטורים שונים מכוח החוק.         
ככלל הכנסות אקטיביות מופקות מעסק או עבודה זכאיות למדרגות מס התחלתיות של 10% וזאת לעומת הכנסות פאסיביות כגון ריבית, שכ"ד, רווח הון המתחילות את חישוב המס בשיעור מס גבוה יותר של ,30%.         
כחריג למתואר, נקבע שיחיד שמלאו לו 60 שנה יהא זכאי לחשב את המס, על כל סוג הכנסה, לפי המדרגות הנמוכות. המשמעות היא הקלת מס על מגוון סוגי הכנסות ובכללם הכנסות מריבית, מרווח הון, מדיבידנד וכד'.

 

2.       פטורים על ריבית מפיקדונות: 

החל מ-1.1.03 הרווחים הנובעים משוק ההון הישראלי עברו ממשטר מס "פטור" למשטר מס "חייב". בד בבד עם הוראות החיוב, נקבעו מספר הוראות שתכליתן הענקת פטור ממס להכנסות מריבית מפיקדון בנקאי ותוכניות חיסכון, במגבלת תקרה, באופן הבא:

2.1.    ניכוי מריבית למבוגרים: במסגרת הטבה זו ניתן ניכוי כנגד הכנסות מריבית למבוגרים בתנאי שביום 1.1.03 מלאו לאחד מבני הזוג 55 שנה וכן שבשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישה. סכום הניכוי הוא 8,160 ₪ בשנה אך במידה ושני בני הזוג הגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים לניכוי מוגדל של 12,360 ₪ בשנה.

באופן כללי אמור הבנק לקבל החזר ממס הכנסה ישירות לחשבון הבנק של הזכאי. מומלץ לוודא כי אכן ההטבה התקבלה בחשבון הזכאי.

2.2.    ניכוי לבעלי הכנסות נמוכות: יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו (כולל הכנסת ילדיהן עד גיל 18) לא עלתה על 53,280 ₪ בשנת המס, זכאי לניכוי של 8,280 ₪ מהכנסתו החייבת מריבית.
אם הכנסתו והכנסת בן זוגו עלתה על 53,280 ₪ בשנת המס, יהא זכאי לניכוי מתואם (כלומר - 8,280 ₪ בניכוי הסכום שבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו על 53,280 ₪). יש לציין כי ניכוי זה אינו ניתן באופן אוטומטי ולשם קבלתו יש להגיש בקשה להחזר מס בסוף השנה באמצעות הגשת דוח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית או לחילופין לבקש מראש בתחילת השנה במשרד פקיד השומה לתיאום מס על הכנסות מריבית.

2.3.    הכנסות מריבית למבוגרים ולבעלי הכנסות נמוכות גם יחד: יחיד אשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה, וביום 01.01.2003 מלאו להם 55 שנים, זכאים לפטור של 35% מ"הריבית המזכה". ה"ריבית מזכה" היא הנמוך מבין:

2.3.1.  הכנסה בפועל  של יחיד ובן זוגו מריבית.

2.3.2. ההפרש שבין 86,400 ₪ לבין הכנסתו החייבת של היחיד או בן זוגו (הגבוה מבניהם). בחישוב ההכנסה החייבת לא לוקחים הכנסות מריבית, הכנסה פטורה מהשכרת דירת מגורים, רווח הון ושבח מקרקעין.

יש לציין כי ניכוי זה אינו ניתן באופן אוטומטי ולשם קבלתו יש להגיש בקשה להחזר מס בסוף השנה באמצעות הגשת דוח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית או לחילופין לבקש מראש בתחילת השנה במשרד פקיד השומה לתיאום מס על הכנסות מריבית.

 

 כדאי לשים לב לנקודות הבאות:

(1) ההטבה היא על ריבית המשתלמת על פיקדון בנקאי או על תוכנית חסכון.

(2) הפטורים והניכויים הינם מצטברים ואינם חלופיים, ובלבד שסך סכומם לא יעלה על סך הכנסת התא המשפחתי מריבית.

(3) הפטורים והניכויים הינם שנתיים ואינם ניתנים להעברה לשנים הבאות אם לא נוצלו כולם או חלקם בשנת המס ולכן כדאי לדאוג כי לזכאי תיפרע חלק מהריבית מידי שנה לחשבונו.

 

3.       קבלת נקודה זיכוי נוספת:

יחיד תושב ישראל, שהוכיח לפקיד השומה כי בשנת המס "כלכלת בן זוגו היתה עליו" זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת. בהתאם לכך, אדם שבן זוגו אינו עובד, ואין לו הכנסה חייבת ממקור אחר (דמי אבטלה, דמי לידה, פנסיה וכדומה), זכאי לנקודת זיכוי נוספת. הזכאות לנקודת הזיכוי ליחיד ניתנת בכפוף לעמידה באחד מהדרישות הבאות:

א.      הוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה.

ב.      הוא או בן זוגו עיוור או נכה, כמשמעותם בסעיף 9(5) לפקודה.

 

4.       פטורים קצבאות:

4.1.    כאשר אדם פורש מעבודתו ומתחיל לקבל פנסיה - תשלום קצבה חודשי. החוק מעניק מספר הקלות מס בהקשר לאותו תשלום:

א.      קצבאות נכות וזקנה מהביטוח הלאומי- קצבאות נכות וזקנה שמשלם הביטוח הלאומי מכוח חוק הביטוח הלאומי הינן פטורות ממס.

ב.      קצבה על פי הסכם עיזבון בחיים - קצבה שמתקבלת על-פי הסכם למתן עיזבון בחיים למוסדות הלאומיים. הכוונה להסכם, שבו מעביר יחיד רכוש לאחד מן המוסדות הלאומיים, ובתמורה - הוא זכאי לקצבה למשך כל ימי חייו. מוסדות לאומיים הם הקרן קיימת לישראל, קרן-היסוד והמגבית המאוחדת. יהיה זכאי לפטור בגין חלק מן הקצבה, בהתחשב בגילו -

(א)אם לא מלאו 50 שנה בעת נתינתו - ייקבע פטור בשיעור של 50% מהקצבה;

(ב)אם מלאו לו 50 שנה, אך טרם מלאו לו 60 שנה - 60% מהקצבה;

(ג)אם מלאו לו 60 שנה, אך טרם מלאו לו 70 שנה - 75% מהקצבה;

(ד)אם מלאו לו 70 שנה, אך טרם מלאו לו 80 שנה - 80% מהקצבה;

(ה) אם בעת נתינת העיזבון מלאו לו 80 שנה - 90% מהקצבה.

 

ג.        קצבה לאחר פרישה מהעבודה (הפנסיה): - פנסיה הינה קצבה המשתלמת מאת מעביד, או מאת קופת גמל וכן קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. מי שהגיע לגיל פרישה לרבות נכות פרישה מוקדמת עקב נכות יציבה של 75% לפחות או השארים שלו - זכאים לפטור בגובה 35% מהקצבה שקיבל בפועל בכפוף לתקרה חודשית של 7,200 ₪.

 

5.       פטורים לדמי שכירות:

פטור למבוגר מהכנסה מדמי שכירות

קיימים מקרים בהם לא נצברו לפורש זכויות לקצבה (בעיקר עצמאים) ותחת זאת מחזיק הפורש בעסק שהניב לה הכנסה עד למועד הפרישה והחל ממועד הפרישה הכנסותיו הן מהשכרת נכסי העסק. ככלל, הכנסות שכירות אלו חייבות במס. גם במצב זה קבע המחוקק פטור, בתנאים דומים, להכנסה מדמי השכירות של האוכלוסייה האמורה לעיל.          
יש לשים לב כי הפטורים לפי סעיף זה והפטור לקצבה הם חלופיים זה לזה ורק במקרים מסוימים הם משלימים זה את זה.

חישוב הפטור הנו המכפלה של 35% מדמי השכירות, ב-2% לכל שנת מס שבה שימש הנכס את הנישום במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל (להלן: "הותק").

כמו כל הטבה שניתנת בחוק גם הטבה זו מוגבלת בתקרות לגובה הפטור:

(1) הוותק הוא עד 35 שנה. אם הנכס שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית כאמור לתקופה ארוכה יותר, אזי הוותק לצורך חישוב הפטור יהא 35 שנים בלבד.

(2) סכום דמי השכירות לשנת מס לא יעלה על סכום התקרה בסעיף 9א לפקודה, כשהוא מוכפל ב-12 (12*7,200 = 86,400 ₪).

הפטור חל על יחיד העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

א. תושב ישראל.

ב. ליחיד הייתה הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד בישראל אשר הנכס המושכר (בשלו נדרש הפטור) שימש בידיו להפקת הכנסה זו.

ג. מלאו ליחיד ביום 1.1.2003, 55 שנה לפחות.

ד. מלאו ליחיד או לבן זוגו, בגבר - 65 שנים ובאישה - 60 שנה.

ה. ליחיד ו/או לבן זוגו, אין הכנסות מקצבה הפטורה ממס.

ו. ליחיד או לבן זוגו אין הכנסות מריבית בפקדון בתאגיד בנקאי בשלה בקשו פטור כפי שתואר לעיל. בני הזוג רשאים לוותר על הפטור על הריבית לו הם זכאים ולזכות בפטור כמתואר בסעיף זה.

 

דמי שכירות שמקבל קשיש

פטור זה נועד להקל על קשיש, העוזב את מקום מגוריו ועובר להתגורר בבית-אבות.

הסעיף קובע - כי הכנסה מדמי-שכירות מהשכרת דירת המגורים, שבה גר קשיש לפני שעבר לבית-אבות, פטורה ממס. הפטור הוא לגבי דמי-השכירות השנתיים - עד לתקרה של מחצית סכום התשלום השנתי, שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת-המס בבית-האבות.

הפטור ניתן רק לקשיש שעובר לגור "בבית-אבות" כהגדרתו בחוק ולכן, קשיש שעבר לגור בבית-מלון, שאיננו עונה למבחנים של בית-אבות, או שעבר לגור בדירה אחרת - לא יהא זכאי לפטור זה.

 

בנוסף לרשימתנו זו, מעניק המחוקק פטורים נוספים על כספים שהופקדו בקופות גמל ועל רווחים מהם. לגבי פטורים אלו אתן פירוט נוסף במאמר הבא.

 

(*) מאמר זה הינו על דעת הכותב בלבד ואינו משקף בהכרח את עמדת רשות המסים.
 
 
 
צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500