-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
13.04.2014

מס על משיכת כספים מקופות גמל - פטור חדש ממס בקופות הגמל

מס על משיכת כספים מקופות גמל - פטור חדש ממס בקופות הגמל

קובץ התקנות של הכנסת שפורסם ב-24 במרס 2014 כולל תקנות פיקוח על שירותים פיננסיים, קרי: קופות הגמל. תקנות אלה עוסקות בפטור ממס עבור חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה.

לפי תקנות אלה, הכנסת אישרה שחוסכים שהיתרה שלהם בקופת הגמל נמוכה מ-7,000 שקלים, יוכלו למשוך את כספי הקופה מבלי שיידרשו לשלם מס בשיעור של 35%. תוקף תקנות אלה עד ה-31 במרס 2015, ומועד תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

תקנות אלה, שהציע משרד האוצר, אושרו על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת במטרה לאפשר באופן זמני לעמיתים שחוסכים בקופות גמל ואשר חשבונותיהם הם בעלי יתרה צבורה נמוכה – למשוך כספים אלה מבלי להיות מחויבים בתשלום מס.

הרציונל מאחורי התקנה החדשה

במהלך השנים הסתבר כי יותר מ-40% מהחשבונות בקופות הגמל המורשות הם בעלי יתרה צבורה נמוכה. חשבונות אלה מהווים רק 1.5% מסכום כל הכספים שמנוהלים בקופות הגמל. מציאות זו גורמת לחוסר יעילות בניהולם של כספים אלה ומהווה נטל תפעולי די כבד על כתפי קופות הגמל. לאור זאת, החליט משרד האוצר לאפשר לחוסכים שהחשבונות שלהם מאופיינים ביתרה נמוכה, למשוך כספים אלה, גם אם הם לא נזילים, מבלי שיידרשו לשלם מסים בשיעור של 35% עקב משיכה שלא כדין.

משיכת כספים מקופת גמל

התקנות קובעות כי אם באחד מחשבונות קופת הגמל המורשית של העמית יש כספים שאינם ממרכיבי הפיצויים (כלומר, כספי תגמולים), העמית רשאי למשוך כספים אלה בסכום חד פעמי ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

בחשבון קופת הגמל של העמית לא הופקדו כספים מהראשון בינואר 2012 ואילך.
לקופת הגמל של העמית לא הועברו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת מהראשון בינואר 2013 ואילך.
היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל קופות הגמל שלו ביום שלפני היום הקובע, לא עולה על 7,000 שקלים.

לעניין תקנה זו, קרן שקיבלה מהממונה יותר מאישור אחד כקופת גמל (לפי סעיף 13 לחוק) – תחשב כקופת גמל אחת.

הודעה לעמיתים

התקנות קובעות שהחברה המנהלת את קופת הגמל המורשית תשלח לעמיתים הודעה נפרדת, לפי הנוסח ובמועד שהורה הממונה (לפי סעיף 35 לחוק) ובהודעה יפורטו הדברים הבאים:

  • זכות העמית למשוך כספים לפי תקנה 2.
  • המשמעות של אי משיכת הכספים והותרתם בקופת הגמל לעניין תשלום דמי הניהול לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשע"ד-2014.

החברה המנהלת את קופת הגמל המורשית רשאית לצרף את ההודעה לדוח שהיא שולחת לעמיתים, לפי הוראות הממונה לפי החוק.

מועדי תשלום לעמית שמושך כספים

עמית, שזכאי לכספים לפי תקנות אלה והעביר לחברה המנהלת את קופת הגמל המורשית בקשה לקבלת הכספים המגיעים לו מהקופה, כולם או חלקם, יוכל לקבל את הכספים בתוך עשרה ימי עסקים מהיום שבקשתו הגיעה לקופה. אם החברה המנהלת של קופת הגמל המורשית לא תשלם לעמית שזכאי לקבל את הכספים במועד שנקבע לכך, תחול תקנה 41יז1 לתקנות קופות הגמל, בשינויים המחויבים.

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500