-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
02.06.2016

תגמולי מילואים: חישוב תשלום ימי מילואים ותביעת דמי מילואים - 2016


תגמולי מילואים / טליה שטראוס 

זכאים לתגמולי מילואים:
כל אדם שנקרא לשרות מילואים או לאימון לפי חוק שעות עבודה בשעת חרום (מל"ח)זכאי לקבל תגמול מהמוסד לביטוח לאומי

חישוב התגמול:
חישוב התגמול מחולק לשני חלקים :
1.חישוב ימי המילואים לתשלום
2. תעריף ליום מילואים 

חישוב ימי המילואים :
א. מי ששירת 7 או כפולות של 7 יהיה זכאי לכל ימי המילואים
ב. מי ששירת פחות מ – 7 או שארית של 1, 2, 3, 4, 5, יקבל תוספת של 40% (כלומר נכפיל את השארית ב-1.4)
ג. מי ששירת 6 ימים יקבל עבור 7 ימים.
   לדוגמא:
1. מי ששירת 4 ימים יקבל תשלום על 4X1.4=5.6.
2. מי ששירת 23 ימים יקבל על 21 ימים תשלום מלא (כפולות של 7 ) ועל היומיים הנותרים ( השארית ) יקבל   2X1.4=2.8, כלומר סה"כ יקבל על 23.8 ימים
3. מי ששירת 41 ימים יקבל על 35 ימים תשלום מלא (כפולות 7) ועל ששת הימים הנותרים יקבל 7 ימים, כלומר סה"כ יקבל 42 ימים .

חישוב תגמול ליום מילואים:
התגמול ליום מחושב ע"י חלוקת ההכנסה של שלושת החודשים המלאים האחרונים ל 90 , כאשר הכנסת כל חודש לא תפחת מהסכום המזערי למילואים העומד על 5,881 ₪ (נכון לשנת 2016 ) וסכום התגמול ליום מילואים לא יעלה 1,441.3 ₪ .

דוגמא א': עובד שנקרא ל 18 ימי מילואים והכנסתו בשלושת החודשים האחרונים הייתה : 5,500 , 8,500 , 10,000  יהיה זכאי לקבל תגמולי מילואים לפי החישוב הבא :
הסבר : השכר של 5,500 ₪ הוחלף בשכר המזערי לצורך חישוב התגמול ליום .
לגבי ימי מילואים לתשלום – עבור 14 ימים תשלום מלא (כפולה של 7 ) ועל ארבעת הימים הנותרים נכפיל ב 1.4 .

דוגמא ב : אדם מובטל (ללא הכנסה ) שניקרא לשרות מילואים יהיה זכאי לתגמול יומי המחושב לפי ההכנסה המזערית של 5,881 לחלק ל30 .

דוגמא ג : עובד שנקרא ל 25 ימי מילואים ושכרו בשלושת החודשים היה   37,000 , 43,000 , 52,000 , יהיה זכאי לתגמולי מילואים לפי החישוב הבא :
הסבר : הסכום ליום מילואים המקסימאלי הוא 1441 , ולכן מי שמשתכר בסכומים הגבוהים מסכום זה לקבל תגמול ליום עד לסכום המקסימאלי .
לגבי ימי מילואים לתשלום – עבור 21 ימים תשלום מלא (כפולה של 7 ) ועל שלושת הימים הנותרים נכפיל ב 1.4

סוגיות נוספות בחישוב תגמולי מילואים:
1. שירות חצי יומי – שירות שמתחיל אחרי השעה 16:00 וזמן השרות כולל הנסיעות הלוך חזור לא עולה על 6 שעות.
על שירות חצי יומי משלמים חצי יום (ללא הכפלה של 1.4 )
2. עובד שעבד ב- 3 החודשים האחרונים פחות מ- 60 יום, יהיה זכאי לצורך חישוב התגמול ליום מילואים את  שלושת התלושים הכי גבוהים מתוך ששת החודשים האחרונים.
3. עובד שנקרא למילואים תוך 60 יום מהמילואים הקודמים, אם זה לטובתו הוא יוכל לבחור לצורך חישוב תגמולי המילואים  את שלושת התלושים שקדמו למילואים הקודמים.
4. מי שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ-60 ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כאילו יצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד.

אופן הגשת התביעה לתגמולי מילואים
הגשה באמצעות המעסיק :

 1. עובד שכיר, חודשי יגיש את התביעה לביטוח לאומי באמצעות המעסיק.
 2. עובד שכיר, שעתי / יומי יגיש את התביעה באמצעות המעסיק רק אם עבד אצל אותו מעסיק לפחות 75 יום (כולל שישי שבת ) לפני תחילת המילואים .

המעסיק יגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס "תביעת מעסיק להחזרת תגמולי המילואים " ויצרף לתביעה טופס 3010 (אישור מצה"ל ) או 3021 (מקצין העיר ) .
ביטוח לאומי מעביר למעסיק את כספי תגמולי המילואים בסכום ברוטו (ללא ניכוי מיסים ), המעסיק ינכה מהסכום שקיבל מביטוח לאומי מיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי הפרשת עובד בלבד ) ואת התגמול נטו יעביר לעובד .

מעסיק ישלם לעובד את משכורתו הרגילה וימשיך להפריש לו לקרנות (פנסיה ,קרן השתלמות וכו') במשך תקופת המילואים. במידה ובתקופת שרות המילואים העביר המעסיק לעובד שכר בסכום הנמוך מסכום התגמול שביטוח לאומי העביר , יעביר המעסיק את ההפרש לעובד.

יש לשים לב כי דין תגמולי המילואים כדין שכר עבודה, כלומר אסור למעסיק להמתין עם העברת השכר לעובד עד לקבלת התגמול מהמוסד לביטוח לאומי .
את שכר העובד יש להעביר במועד (יום תשלום השכר) , במידה והמעסיק לא נהג כך הוא מסתכן בתביעת הלנת שכר .

הגשה באופן עצמאי :

 1. עובד עצמאי, סטודנט ומובטל, יגישו תביעה באופן עצמאי.
 2. עובד שמועסק אצל כמה מעסיקים יגיש את התביעה דרך העיקרי ועבור מקומות העבודה המשניים יגיש באופן עצמאי.
 3. מי שהיה שכיר או עצמאי והפסיק לעבוד לפני שרות המילואים .
 4. עובד שכיר שהיה בחופשה ללא תשלום יותר מ–60 ימים ביום שיצא לשירות מילואים .
 5. עובד שכיר שהחברה שבה עבד הפסיקה לפעול, או בתהליכי פשיטת רגל/ פרוק / צו כינוס נכסים.
 6. עובד שכיר שמעסיקו נפטר. 

  המגישים באופן עצמאי יצרפו לטופס התביעה 6 תלושי שכר ואישור מהמעסיק על תאריכי תחילה וסיום העבודה (במידה וזה רלוונטי).
  ניתן להגיש את תביעה דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או ישירות לסניף המטפל. 
צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500