טופס 106, טופס 101
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
טופס 106, 161, 101 ועוד

טופס 106, 161, 101 ועוד

 

 

 

ניווט מהיר:

מס הכנסה \  מע"מ  \ דיווחים אחריםרשם החברות מלכ"רים \ ביטוח לאומי \ חדש באתר

 

 

מס הכנסה:

 

טופס 4436 למס הכנסה -

פתיחת תיק לתאגיד, בקשה לפתיחת תיק במס הכנסה או הצהרה על מקורות הכנסה ליחיד. לצורך פתיחת תיק ניכויים ותיק במס הכנסה נדרש הנישום להגיש טופס 4436 בו הוא מצהיר את שם התאגיד, פרטי עיסוק ופרטי בעלי המניות בעסק. 

טופס 1327

דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת 2018 לנאמן בנאמנות.

 

טופס 1227-

מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס- נספח לדוח השנתי לשנת המס 2018

טופס 246 א' -

טופס בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית-  זהו טופס שימולא ע"י חברה שהיא בשליטת חמישה שני אדם לכל היותר ועיקר פעילותה היא אחזקת בניינים. בטופס ז מבקשים הנ"ל שההכנסות של החברה יחשבו כהכנסותיהם של חברי החברה.

 

טופס 1213 למס הכנסה -

הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח מס הכנסה, בהודעה זו נידרש הנישום להצהיר על הפעולות שהם תכנון מס, לדוגמא: מכירת נכסים לקרוב, מכירת נכס לאחר אשר הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס - יש לצרף טופס זה לדוח השנתי . 

 

טופס 1214 למס הכנסה -

דין וחשבון על הכנסת בחברה בארץ ובחו"ל, בדוח זה החברה מצהירה על ההכנסות החייבות, רווחי הון, הפסדים, דיבידנדים שחולקו וכדומה.

 

טופס 150 למס הכנסה להורדה -

הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - טופס זה מיועד לתושב ישראל שהוא בעל שליטה בחבר בני אדם שהוא תושב חוץ שזכויותיו אינן נסחרות בבורסה, יש לצרף הצהרה זו לדוח השנתי . 

 

טופס 1385 למס הכנסה -

הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א' לפקודת מס הכנסה, בנספח זה יש לפרט אתמספר העסקה, תיאורה ומחירה של כל עסקה בינלאומית בנפרד.

 

טופס 1235 למס הכנסה -

דוח על הוצאות עודפות, דוח שנתי המפרט ברמה חודשית את ההוצאות העודפות והמקדמות ששולמו.

 

טופס 858-

חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט.

 

טופס 900-

דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון.

 

טופס 911-

בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: תמחור מחדש של אופציות לעובדים.

 

2550 דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד-

טופס מס הכנסה לדרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד.

 

 

מע"מ :

 

טופס 116 ג' תיאום מס למס הכנסה להורדה והדפסה - 

טופס בקשה לפריסת הכנסה מסוגי ההכנסה הבאים: מענק פרישה , היוון קצבה, הפרשי שכר , פדיון חופשה. טופס זה יכול לשמש גם כבקשה לצורך פטור מניכוי מס במקור או ביחד עם הדוח השנתי בשנה בה נתקבלה ההכנסה. יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל סוג הכנסה.

טופס 2552-

הודעה על הפסקת פעילות העסקת עובדים ותשלומים.

טופס 1345-

דיווח בגין חוות דעת לשנת 2018

טופס 1346-

דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח.

טופס 1347-

דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד הפננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום.

 

 

.

דיווחים אחרים:

 טופס 136-

טופס מס הכנסה לדו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות.

טופס 1220-

דין וחשבון על המשק החקלאי.

טופס 1241-

בקשה לתמיכה בגין קיצוץ במכסות המים לשנת 2004.

טופס 1245-

בקשה לקבלת מידע- הטופס מיועד לשכיר שאינו חייב בהגשת דו"ח.

טופס 1262-

טופס מס הכנסה לתקציר דו"ח משוער חברות.

טופס 2401-

טופס מס הכנסה להצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים. טופס זה מיועד לעמית שהצהיר כי לא משך סכומים מקופת גמל לתגמולים אחרת בשנת המס.

טופס 2513 (114)- 
 
טופס מס הכנסה להצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור.
 

טופס 2585/א -

טופס מס הכנסה לצורך בקשה להכרה בחברה משפחתית.

 טופס 2604-

 בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת בהתאם להוראות סעיף 7(א) לפקודת מס הכנסה.

טופס 3008 תשלומים לבעלי שליטה-

תשלומים לבעלי שליטה. יש להגיש טופס זה בצירוף טופס 2542- בקשה לפטור/ הקטנה של ניכוי במקור.
 
טופס 7016-
טופס מס הכנסה- בקשה לקבלת טופס 50 כללי.
 
טופס 7017/א-
בקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט בליווי בנקאי

 טופס 102 ניכויים לביטוח לאומי ולמס הכנסה להורדה והדפסה - 

טופס בו המעביד מדווח את התשלומים וההטבות שקיבלו העובדים והמס שנוכה מהם. את הטופס יש לדווח כל חודש , למעט חברות קטנות המקבלות אישור לדווח כל חודשיים. במידה והחברה היא מוסד כספי או מלכ"ר יש חובה לדווח בטופס זה גם את מס השכר.

טופס 106 תיאום מס של מס הכנסה להורדה והדפסה -

טופס שנתי בו המעביד מצהיר על התשלומים וההטבות שניתנו לעובד , ההפרשות לקופות גמל ,הטבות המס שהעובד קיבל והכנסות הפטורות ממס . ניתן להשתמש בטופס זה לצורך בקשה להחזר מס.

 

 

 

טופס 1325 -

נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2014, בנספח זה צריך הנישום לדווח על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בידי חבר בני אדם או בידי יחיד שניירות הערך רשומים בספרי העסק.

 

טופס 867 א' למס הכנסה להורדה -

אישור ניכוי מס במקור על רווחי הון מניירות ערך  סחירים- טופס זה ימולא ע"י חברות פיננסיות המעבירות כספים ללקוחות מרווחי הון ומנכות מס במקור מרווחים אלו. בטופס זה יש למלא את מחזורי המכירות, מספר העסקאות , הרווח חייב במס לא כולל הפסדים ,ההפסדים לכל שיעור מס ,ניכוי מס במקור שנוכה מני"ע בשנת המס וכו.  

 

טופס 1301 להורדה -

עצמאיים, בעלי עסק או בעלי מניות חייבים לדווח על הכנסותיהם והכנסת בן/בת הזוג שלהם( נשואים בלבד)  בארץ ובחו"ל בשנת המס. שכירים רשאים להגיש דוח זה כאשר הם מעוניינים בהחזרי מס. דוח זה מוגש במועדים הקבועים בחוק אך ניתן לקבל אורכה להגישם.

 

טופס 135 למס הכנסה להורדה -

דין וחשבון שנתי מקוצר - טופס בקשת החזר מס ליחיד (שכיר) שאינו חייב בהגשת דו"ח. יחיד בעל הכנסות מעסק ימלא טופס 1301.

 

טופס 1322 למס הכנסה -

רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס.-  הטופס הוא נספח לדוח השנתי והוא מיועד לדיווח על רווח הון ריאלי במכירת ניירות ערך סחירים  בבורסה  ע"י יחיד או חברה.

 

טופס 1323 למס הכנסה -

זהו נספח ד' לטופס 1214 (ד"וח על הכנסות החברה מארץ ומחו"ל). בטופס זה יש לפרט את ההכנסות מחו"ל שנכללו בדוח השנתי והמס ששולם בגינן בחו"ל. טופס זה ממלאים לצורך חישוב הזיכוי בשל מסי חוץ. 

 

טופס 1343-

נספח לדוח השנתי ניכוי נוסף בשל פחת, בטופס זה יש לפרט את הנכסים הקבועים, המחיר המקורי, סכומי פחת וסכומי הניכוי הנוסף בשל פחת.

 

טופס 1344 למס הכנסה -

נספח לדוח השנתי הפסדים מועברים, בנספח זה ניתן לציין הפסדים מועברים משנים קודמות, הפסדים שנוצרות השנה, הפסדים שניתנים לקיזוז והפסדים שקוזזו.

 

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2019.​

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2019.

 

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2018.​

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2018.

 

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2017.​

1215 דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס  2017.

 

רשם החברות :

 

טופס 161 דיווח מעסיק למס הכנסה - 

טופס שממולא ע"י המעביד לעובד שהפסיק עבודתו (גם במקרה של מוות)  וזכאי למענק פיצויים, קצבה או תגמולים מעבודתו. יש למסור טופס זה לפקיד השומה ואת העתק ליתן לעובד או לשאיריו.

 

טופס 161 א' למס הכנסה להורדה - 

טופס זה ימולא ע"י עובד (במקרה מוות ימולא ע"י שאיריו של העובד) הפורש מעבודתו וזכאי למענק/תגמולים ו/או קצבה. רק עובד שמילא טופס זה זכאי שהמעביד יחשב בעצמו את סכום המענק הפטור.

 

 

מלכ"רים:

 

טופס 806 למס הכנסה להורדה -

טופס שנתי בו  המשלם, קבלן או מזמין , מצהיר מהם התשלומים שהוא שילם לקבלן המשנה והניכויים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי שנוכה עבור אותו קבלן המשנה. לדוגמא: חברה המעסיקה מרצה אמורה להצהיר בסוף שנה כמה תשלומים שולמו למרצה, הניכויים שנוכו לו למע"מ מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

טופס 2542 למס הכנסה -

בקשה לפטור או הקטנה של ניכוי במקור, בטופס זה מבקש הבקשה מצהיר על המחזור השנתי ומפרט את הסיבות לבקשת הפטור/הקטנה של הניכוי במקור.

 

טופס 804 דיווח חלוקת דיבידנד למס הכנסה -

דוח על תשלום דיבידנד/ריבית על אגרות חוב וניכוי המס, הצהרה על תשלום דיבדינד/ריבית עם פירוט של סכומים פטורים וחייבים במס.

 

טופס 804 א' למס הכנסה להורדה -

נספח לדוח על ניכויים מדיבידנד או מריבית על אגרות חוב, בטופס זה יש לפרט את מקבלי הדיבידנד, הסכומים והמס שנוכה בגין אותם דיבידנדים.

 

טופס 801 למס הכנסה -

כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור שאינם משכורת או שכר עבודה, יש להגיש טופס זה למס הכנסה עם פירוט על תשלומים, כגון: שכר מרצים, סופרים וכדומה. לכל סוג תשלום יש לנהל כרטיס בנפרד.

 

 

ביטוח לאומי:

טופס 480 תביעה לקצבת אזרח ותיק-

טופס ביטוח לאומי לצורך תביעה לקצבת אזרח ותיק כולל תביעה להשלמת הכנסה.

 

טופס 101 החדש להורדה והדפסה - 

טופס הצהרה של העובד על כל פרטיו האישיים שרלוונטים לחישוב מס הכנסה מהמשכורת. טופס זה יש למלא בתחילת העסקתו של העובד ובכל שנת מס לאחר מכן והוא מהווה אסמכתא למעביד למתן הטבות מס או לעריכת תיאומי המס מהמשכורת.

טופס 1512 -

הודעה על העברת נכסים לחברה עפ"י סעיף 104ז' לפקודה, יש להצהיר על העברת נכנסים לחברה שבגינה לא נתקבלה כל תמורה, בכסף או בשווי כסף.

 

טופס 211 דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה-

טופס ביטוח לאומי לתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה. חובה לצרף לטופס זה תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דו"ח חדר מיון/סיכום מחלה מבית החולים וכן כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה.

 

טופס 235 -

תביעה לתגמול עפ"י חוק התגמולים ,ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה 

 

טופס 300-

טופס ביטוח לאומי לתביעהמענק לידה ומענק אשפוז (טופס זה מיועד לתביעה על לידה בבית חולים בחו"ל).
 
 

טופס 304-

טופס ביטוח לאומי תביעה לתשלום קיצבת לידה, לידה שלישיות או יותר.

 

 טופס 330-

טופס ביטוח לאומי תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון. (יציאה ושהייה בחו"ל בזמן שמירת הריון שוללת הזכאות לגמלה).

 

טופס 331-

טופס ביטוח לאומי לאישור רפואי לענין גמלה לשמירת הריון.

 

טופס 354 נספח לטופס תביעה לדמי לידה- 

טופס ביטוח לאומי לצורך נספח לטופס תביעה לדמי לידה וקיצבת ילדים של עובדי מדינה- שליחים בחו"ל ועמ"י.

 

טופס 355 תביעה לתשלום דמי לידה/ דמי חופשה למאמצת-

טופס ביטוח לאומי לצורך תביעה לתשלום דמי לידה/ דמי חופשה למאמצת.

 

טופס 356 תביעה לתשלום דמי חופשה-

תביעה לתשלום דמי חופשה למאמצ/ת, הורה במשפחת אומנה או לאב ביולוגי שאין איתו בת זוג.

 

טופס 357 תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת- לחברת קיבוץ

תביעה לתשלום דמי לידה/דמי חופשה למאמצת- לחברת קיבוץ.

 

טופס 360-

טופס ביטוח לאומי לצורך תביעה לתשלום דמי לידה לזכאי לחופשת לידה.

 

368 תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/ דמי חופשה למאמצת-

טופס ביטוח לאומי לצורך תביעה להארכה או פיצול דמי לידה/ דמי חופשה למאמצת.
 

טופס 1500-

טופס ביטוח לאומי לצורך תביעה לדמי אבטלה.

 

טופס 1514-

טופס ביטוח לאומי לאישור המעסיק על תקופת העסקה ועל השכר.

 

טופס 1517-

טופס ביטוח לאומי לצרוך תביעה למענק למובטל העובד בשכר נמוך.

 

 

 

חדש באתר:

 

טופס 151 -

הודעה על פרטי נאמנות לפי סעיף 131(ג1) לפקודת מס הכנסה, הנישום מחויב להודיע על נאמנות שברשותו, סוגה ופרטייה של הנאמנים- הודעה זו מצורפת כנספח לדוח השנתי.

 

טופס 141 -

טופס הצהרה כי הנאמנות היא בלתי הדירה, משמע בלתי ניתנת לביטול , להעברה או להחזרה ליוצר.  בנוסף  היוצר, בן זוגו או ילדיו שטרם מלאו להם 18 אינם נהנים מהנאמנות והנאמן אינו כפוף או קרוב להם.

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-5759172