-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
16.02.2020

שידור (דיווח) קובץ טופס 126 - ביטוח לאומי ומס הכנסה

 טופס זה מסכם את כל 12 החודשיים שהמעסיק הגיש במהלך שנת המס.

לשם בדיקה של טופס זה לפני הגשתו לרשויות, מומלץ להשוות את הנתונים בו לטופסי 102 שהוגשו בכל חודש ולראות שהנתונים זהים. בנוסף, נוהגים להשוות טופס זה גם לדוחות של הנהלת חשבונות.

חשוב לזכור שביטוח לאומי בטופס 126 מתייחס לטופסי 102 בלבד, ללא תושבי חוץ (טופס 612), חופשה ללא תשלום (טופס 613), פנסיונר בפרישה מוקדמת (617). על כן בהשוואת חלק זה לדוחות אחרים יש להפחית את הסכומים של אוכלוסיות אלו.

 

פירוט חלקי ה-126

צד א' 

בנוי כטבלה. השורות בטבלה הן פירוט החודשים והטורים מפרטים את נתוני מס הכנסה וביטוח לאומי-

  • טור א' - ניכוי מס הכנסה של מס מעסיקים והיטל עובדים זרים (טור א' יהיה שווה לטור ב'+ג').
  • טור ב' - ניכוי מס הכנסה מהעובדים שמופיע ב-102.
  • טור ג' - מס הכנסה שנוכה מהמעביד עבור עובדים זרים ומס מעסיקים.
  • טור ד' - סך הכל חייב מס הכנסה כולל תושבי חוץ.
  • טור ו' - ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות כפי שהם מופיעים ב-102 החודשי, כולל 102 קוד דיווח 3 הפרשים, קוד דיווח 7 זיכויים וקוד דיווח 4.
  • טור ז' - חייב ביטוח לאומי ב-102, כולל קוד דיווח 3 הפרשים, אך לא כולל תושבי חוץ, עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום ופנסיונרים בפרישה מוקדמת. בנוסף בטור זה לא ניראה את סך כל המשכורות החייבות בביטוח לאומי שנמצא ב-102 בקוד דיווח 4 או 7.
  • טור ח' - ההטבה למעביד מניכוי המס לעובדים באילת.
  • טור ט' - מס שכר ושירות התעסוקה.

 

סיכומים צד א' - מסכם את הנתונים שבצד א' ברמה שנתית ללא פירוט חודשי.

סעיף 15 - סך הוצאות ביטוח לאומי מעביד ב-102 בלבד. סעיף זה לא כולל את הוצאות ביטוח לאומי למעביד עבור טפסי 612 ,613 ו-617. על מנת שניתן יהיה להשוות נתון זה לדוחות אחרים יש להפחית  את דמי הביטוח עבור תושבי חוץ, עובדים בחל"ת ופנסיונרים בפרישה מוקדמת.
סעיף 17 - סך ההכנסות הזקופות. לשם התאמה ניתן להשוות לדוח הכנסות זקופות או נייר עבודה.
סעיף 22 - ההפרש בין סך טור ד' לבין הסכום בשדה 18- חייב להיות תמיד 0 כי טור 28 ושדה 18 חייבים להיות זהים.

צד ב' - דין וחשבון על עובדים שהועסקו.

סעיף 24 - סה"כ המשכורות ותשלומים ללא סעיפים 25-27
סעיף 28 - סה"כ המשכורות ותשלומים החייבים במס הכנסה כפי שהם מופיעים ב-102 של מס הכנסה. סיכום סעיף זה צריך לתאום את סה"כ טור ד' בצד א'.
סעיף 29 - סה"כ מס הכנסה שנוכה לעובדים במהלך כל השנה- חייב להתאים לסה"כ טור ב' בצד א'.
במידה ולעובד יש פדיון חופשה, פיצויי פיטורין או משמרות הוא יופיע בכמה טורים בחלק ב'.

מס הכנסה

היטל עובדים זרים: במידה והמעסיק משלם היטל עובדים זרים ניתן לראות זאת בטור ג' בצד א' של ה-126 או לחילופין בסעיף 13א' בסיכומים צד א' בטופס 126.
הטבה להקטנת עלויות השכר בגין עובדים באילת - ניתן לראות את ההטבה שקיבל המעסיק עבור עובדים באילת בטור ח' בצד א'.
מס שכר- המס ששילם המעביד עבור עובדים כאשר החברה הא מוסד כספי או מלכ"ר. ניתן להשוות נתון זה לטור ט' בצד א' ב126.
פיצויי פיטורין שהמעביד שילם בשנת המס - ניתן לשוות זאת לסעיף 26א' בסיכום צד א'.

ביטוח לאומי

ניתן לראות בטופס 126 את חלק המעביד בדמי ביטוח לאומי. הסעיף ב-126 המתייחס לעניין זה הוא סעיף 15 בחלק סיכומים חלק א' בטופס 126. יש לזכור שמדובר על סיכום דמי הביטוח בטופס 102 בלבד ללא טפסים אחרים.

התאמת הטופס לתוכנת הנהלת חשבונות

מס הכנסה

הוצאות משכורת בלבד אינן תואמת לסכומים ב-126. על מנת שניתן יהיה להשוות בין הוצאות המשכורת לטור ד' יש להוסיף להוצאות משכורת גם את ההוצאות בגין הוצאות אשל , הכנסות זקופות, הוצאות פיצויי פרישה .את כל הנתונים הנ"ל ניתן להשוות לטור ד' בחלק א' של ה126 או לחילופין לסעיף 26 בסיכומים ב126.

ביטוח לאומי

יש לשים לב שבטופס 126 לא יופיעו דמי הביטוח עבור אוכלוסיות מסוימות כמו תושבי חוץ, עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, ופנסיונרים בפרישה מוקדמת . על כן יש להפחית את דמי הביטוח ששולמו בגין עובדים אלו לפני השוואתו לטופס 126.

 

ביטוח לאומי חו"ז – זהו כרטיס בהנהלת חשבונות המרכז את ביטוח לאומי/דמי בריאת שנוכו מהעובד ומהמעביד . סעיפים 14+14א+15 בסיכומים חלק א' טופס 126 מדברים על ניכוי ביטוח לאומי ודמי בריאות מהעובד ומעביד
הוצאות ביטוח לאומי-זהו כרטיס בהנהלת חשבונות המרכז את תוספת דמי הביטוח של המעביד. סעיף זה ניתן להשוות לסעיף 15 ב"סיכומים חלק א' ב126".
הוצאות פיצויי פיטורין- זהו כרטיס בהנהלת חשבונות שמרכז את כל תשלומי פיצוי פיטורין ששילם המעביד במהלך השנה. ניתן להשוות נתון זה לסעיף 26א ב"סיכומים חלק א' טופס 126".

התאמת בין נתונים שונים בטופס 126

סעיפים 14+14א+15 בסיכומים חלק א' טופס 126 מדברים על ניכוי ביטוח לאומי ודמי בריאות מהעובד ומעביד .סיכום סעיפים אלו יהיו תואמים לטור ו' בחלק א' של 126.
הפרשים בין טור ד' לטור ז' -ההפרשים יכולים לנבוע מתושבי חוץ שמופיעים בטור ד' ולא מופיעים בטור ז'. ההפרשים גם יכולים לנבוע מרכיבים שפטורי ביטוח לאומי או פטורי מ"ה. למשל רכיבי שכר כמו פדיון חופשה ופיצויי פיטורין פטורים מביטוח לאומי וחייבים במס הכנסה על כן במצב כזה יכולים להיות הפרשים בין טור ד לטור ז'.

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500