תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – הסבר, מה ההשלכות למעסיקים

חוק שכר שווה, מי חייב ? על מי הוא חל ? ומה המשמעות כלפי המעסיקים

ביום 25.08.2020, התקבל תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ועובד (חוק אשר מטרתו לתקן את אפלייתן המבנית וההיסטורית של נשים כפי שהוכרה על ידי המחוקק, על ידי השוואת שכרן לשכר של גבר המבצע עבודה שווה, שווה בעיקרה או שוות-ערך).

עיקר התיקון נועד להגביר את השקיפות ולהביא לצמצום פערי השכר בשוק העבודה.
על פי התיקון לחוק, חלה חובה, בין היתר, על גוף פרטי וציבורי, אשר מעסיק למעלה מ- 518 עובדים/ות, להפיק 2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), מדי שנה לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח, המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר בקבוצה אליה הוא/היא משתייכ/ת.

בהתאם לחוק זה, עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. הוראה זו חלה גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעסיק לעובד או עבורו בקשר לעבודתו כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה.

הדו"ח יכלול את כל הנתונים כדלקמן:

1. נתונים בדבר פילוח העובדים במקום העבודה, כינויה של כל קבוצת עובדים וסוגי העובדים, המשרות או הדירוגים שנכללו בה.

2. נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים המועסקים בחלוקה לפי פילוח העובדים לפי פרט תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל קבוצת עובדים בהתייחסות לפי מין;

3. נתונים בדבר השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק, בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, תוך פירוט פערי השכר באחוזים בכל היקף משרה בהתייחסות לפי מין;

4. נתונים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, בהתייחסות לפי מין, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה;

5. נתונים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, וכן שיעור העובדים כאמור באחוזים מתוך כלל העובדים, בהתייחסות לפי מין.

נקבע כי איסוף ועיבוד המידע לשם הכנת דוח פנימי ייעשו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע.

חובת מסירת מידע לכל עובד:

עוד קובע התיקון לחוק, כי אחת לשנה, עם עריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, ימסור מעסיק לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.

חובת עריכת דוח פומבי:

בנוסף, אחת לשנה, עם עריכת דוח פנימי ובהתבסס עליו, יפרסם המעסיק לציבור דוח פומבי, לרבות באתר האינטרנט שלו אם יש כזה.

נקבע כי בפרסום יוצגו פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש

בדוח פומבי כאמור רשאי מעסיק לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים, ובלבד שיובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע המאפשר את זיהויו של עובד מסוים.

עוד נקבע בתיקון כי החל מיום 1/6/2022 רשאי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע, בצו, כי הוראות סעיף זה יחולו גם על מעסיק המעסיק 518 עובדים לכל היותר, במספר כפי שיקבע.

בעקבות התיקון לחוק פרסמה נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה הנחיות למעסיקים בדבר הדוחות האמורים וכן פרסמה דוחות https://www.gov.il/he/departments/general/employers-publish-pay-gap

לאור האמור, על מעסיק המחויב בפרסום הדוחות האמורים, לערוך דוח פנימי ראשון ולפרסם דוח פומבי ראשון לא יאוחר מיום 1/6/2022, לגבי שנת 2021.

לנוחיותכם , ניתן להפיק נתוני עזר מתוך תוכנת שקלולית באמצעות מודול מחולל דוחות וייצוא נתונים נדרשים לאקסל ומהם לערוך את החישובים הנדרשים.

לחצו כאן להורדת מדריך על מחולל הדוחות בשיקלולית.

לחצו כאן להורדת דוח אקסל לדוגמא שהופק באמצעות מחולל הדוחות.

מעוניינים ברכישת מודול מחולל דוחות בשיקלולית ? לחצו כאן ונחזור אליכם בהקדם.

אנו ממליצים להתייעץ עם עו”ד בתחום דיני העבודה לעניין הדוחות הנדרשים. יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם.