תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.03

תלוש משכורת – הסבר, זה רק נראה מסובך

תלוש השכר הוא מסמך המפרט את כלל התשלומים שבגינם משולם שכרו של העובד. בנוסף, תלוש השכר כולל את יתרות הצבירה והניצול של ימי החופשה והמחלה של העובד, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, וכמות ימי העבודה והשעות שהעובד עבד במהלך החודש.

  • חשוב מאוד שהתלוש יהיה פשוט, שקוף וברור לעובדים.
  • מבנה התלוש והנתונים שהוא צריך להכיל בתוכו נגזרים מחוק הגנת השכר סעיף 24.

 

התלוש מחולק לכמה חלקים מרכזיים :

  1. פרטים מזהים.
  2. פירוט התשלומים שניתנים לעובד.
  3. הטבות שנתקבלו מהמעסיק.
  4. ניהול היעדרויות.
  5. ניכויים שמופרשים לרשויות.
  6. ניכויי רשות.
  7. נתונים מצטברים.
  8. נתונים כללים חודשיים.

1. פרטים מזהים :
חלק זה של התלוש מכיל את הפרטים שאישיים של העובד כמו שם פרטי ומשפחה, מצב משפחתי, פרטי חשבון בנק, ת.ז. וותק ותחילת עבודה. בנוסף התלוש יכלול פרטים על המעביד כמו שם, מקום העסק ותיק ניכויים. (סעיף 1 לתוספת בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958).

2. פירוט התשלומים שניתנים לעובד :
פירוט התשלומים שהמעביד מחויב לתת לעובד בין אם מכוח החוק ובין אם זה מכוח שנערך בין המעסיק לעובד. תשלומים אלו כוללים שכר יסוד, נסיעות, הבראה שעות נוספות וכדומה.

3. הטבות שנתקבלו מהמעסיק :
ישנם הטבות שהעובד קיבל מהמעסיק ועליהם הוא מחויב במס הכנסה ובביטוח לאומי. למשל שוברי קנייה לחג שהעובד מקבל מאת המעביד נחשבים כהטבה ועל העובד לשלם עבור זה מס הכנסה וביטוח לאומי. דוגמה נוספת היא רכב של החברה שהעובד קיבל מהמעביד גם היא הטבה המחויבות במיסים. בד"כ הטבות אלו מכונות כ"שווי".

4. ניהול היעדרויות :
בתלוש השכר חייב להיות תיעוד של יתרות חופשה ומחלה. יתרות אלו צריכות לכלול צבירה חודשית, ניצול חודשי.

5. ניכויים שמופרשים לרשויות :
העובד צריך לנכות אחוזים מסוימים ממשכורתו לגורמים שונים. ההפרשה לחלק מהגורמים היא מכוח החוק וחלק מבחירת העובד. חלק מהניכויים כוללים ניכוי למס הכנסה ביטוח לאומי ולקופות גמל. (סעיף 6 לתוספת בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958).

6. ניכויי רשות :
ניכויים הנלקחים מהעובד וניתנים למעביד. ניכויים אלו הם מכוח הסכם בין העובד למעביד. כגון החזר הלוואה, ניכוי בגין השתתפות בארוחות וכדומה.

7. נתונים מצטברים :
נתונים מתחילת השנה עד לחודש שבו התלוש נוצר כולל הנתונים של אותו חודש נתון.

8. נתונים כללים חודשיים :
נתונים אלו כוללים בתוכם החודש עבורו נוצר התלוש, ימי עבודה בפועל, שעות עבודה בפועל, ימי עבודה ושעות עבודה שבמקום העבודה באותו חודש, תעריף יום ושעה של העובד, הפרשת מעביד לקופת הגמל , השכר ממנו הפריש המעביד לקופ"ג וכדומה. בנוסף התלוש יכיל את השכר שחייב במס הכנסה ובביטוח לאומי, שכר מינימום לשעה ולחודש וצורת התשלום.