תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
11.02

רכוש קבוע ומושגים מעולם הפחת והרכש

מה ההגדרה של רכוש קבוע ? מהו פחת ? וכיצד מחשבים את הפחת של רכוש קבוע ?

לצורך הבנת נושא רכוש קבוע יש להבין את מרכיביו השונים כפי שמוסבר להלן:

רכוש קבוע

הגדרת רכוש קבוע נקבעה בכללי החשבונאות באופן הבא: נכסים המוחזקים לשימוש בייצור, או בהספקת סחורות או שירותים וכן צפוי שיעשה בהם שימוש על-פני יותר מתקופה אחת. בנוסף צפוי שההכנסות או הטבות כלכליות מהשימוש בנכסים יזרום בעתיד לעסק.

רכוש קבוע אינו חלק מהפעילות השוטפת של העסק ולכן הוא מוצג במאזן העסק כאשר בכל תקופה ערכו קטן בהתאם לפחת הנזקף, כפי שיוסבר בהמשך, ובמקביל ערך הפחת הוא זה אשר נרשם כהוצאה בדוח רווח והפסד של העסק.

עלות

עלות הנכס תורכב ממחיר הרכישה בתוספת עלויות נלוות הנדרשות בכדי להביא את הנכס למצב בו ניתן יהיה לעשות בו את השימוש הנדרש אליו התכוונו ברכישתו.

לדוגמא ברכישת משאית המיועדת לשמש להובלת סחורות, רכישת הארגז, רכישת המנוף והמעלית וההתקנה של כל התוספות הללו, כולן עלויות נלוות אשר יצטרפו לעלות המשאית (הבסיסית) כדי להביאה למצב עבודה אליו יועדה.

ערך שייר

ערך שייר (ערך גרט) הינו ערכו של הנכס לאחר גמר השימוש היעיל בו.

ערכה של "הגרוטאה" לאחר שלא ניתן להמשיך לעשות בה את השימוש אליו התכוונו בעת הרכישה.

לדוגמא מחרטה במפעל לייצור מתכות לאחר שנים של עבודה כאשר במחרטה הפסיקה לעבוד ולא ניתן לתקנה ולעשות בה שימוש חריטה עדיין נותר ערך לגוש הברזל וניתן למכור אותו לסוחרי מתכות וכו' ערך זה נקרא ערך השייר.

אומדן אורך חיי הנכס

אורך חיי הנכס או במילים אחרות כמה זמן ניתן יהיה לעשות שימוש בנכס נקבע עפ"י אומדנים שונים. מאחר ולא ניתן לחזות במדוייק את אורך החיים נעשה שימוש באומדנים בהתאם לסוג הנכס ולנסיון נלמד.

קיימים אומדנים שונים לחיזוי ארוך חיי נכס והם יכולים להיקבע באופנים שונים. לדוגמא:

א.      בשנים כלומר לפי יחידות זמן

ב.      לפי תפוקה כלומר לפי כמות יחידות שצפויות להיות מיוצרות

ג.       לפי שעות הפעלה של הנכס

פחת

מאחר והרכוש הקבוע בהגדרה נועד לשימוש על-פני תקופה ממושכת לא ניתן לזקוף את עלותו להוצאות השוטפות של העסק מיד עם רכישותו והדרך לדרוש הוצאה זו היא ע"י הפחתת הנכס עפ"י משך השימוש הצפוי בו, במילים אחרות הוצאות עלות הנכס ירשמו בספרי העסק לאורך חיי הנכס.

חישוב הפחת נעשה בהתאם לכלל המרכיבים אשר הוסברו לעיל וכולל מספר שיטות לחישוב. להלן נציין שתי שיטות עיקריות לחישוב פחת:

א.      פחת קו ישר

בשיטת פחת זו הפחת נקבע באופן קבוע לאורך כל חיי הנכס. בכל תקופה נזקף חלק יחסי קבוע של פחת אשר נרשם בדוח רווח והפסד כהוצאה.

ב.      פחת קבוע מתוך היתרה הפוחתת

בשיטת פחת זו ערך הפחת נקבע באופן קבוע מתוך יתרת ערך הנכס בכל תחילת תקופה. בשיטה זו הפחת מואץ בשנות הפעילות הראשונות של הנכס כאשר הרציונאל העומד מאחורי שיטה זו הוא שבשנים המאוחרות בהם נדרשות הוצאות תחזוקה מוגברות בנכס שאינם חלק מהעלות אלא הן חלק מהוצאות השוטפות של העסק מתאזנת בכך ההוצאה הכוללת של הפעלה הנכס עם השנים הראשונות.

קיימות שיטות נוספות לחישוב פחת כאשר הכלל המנחה בעת בחירת השיטה "הנכונה" צריכה להיקבע בהתאם לכל נכס (סוג נכס) בנפרד כאשר הדגש הוא על האופן בו נצרכת התועלת הכלכלית מהרכוש הקבוע.

רווח/הפסד הון ממימוש רכוש קבוע

כפי שקניית רכוש קבוע אינה חלק מהפעילות השוטפת של העסק כך גם בעת מכירת רכוש קבוע ישנה התייחסות שונה לארועים אלה הן באופן חישובם והן בדרך הצגתם בדוחות הכספיים. בעת המכירה נגרע מהמאזן הרכוש הקבוע הנמכר ובמילים אחרות קטן סעיף הרכוש הקבוע והרווח או ההפסד ממימוש הרכוש הקבוע נרשם בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות והוצאות אחרות, בנפרד מהפעילות השוטפת של העסק.

רווח או הפסד הון מוגדר כתמורה פחות העלות המופחתת נכון ליום המכירה של הרכוש הקבוע הנמכר, כאשר העלות המופחתת הינה העלות כפי שנרשמה פחות הפחת הנצבר על-פני תקופות השימוש ברכוש הקבוע עד ליום המכירה.

כללי חשבונאות ורשויות המס

בהתאם לחוקי המס החלים במדינת ישראל דרך ההצגה והחישוב נקבעים עפ"י כללי חשבונאות מקובלים למעט אותם מקרים בהם המחוקק קבע כללים אחרים בהם נדרשות התאמות לשוני בין החישוב בספרים לבין החישוב לצרכי הדיווח לרשות המיסים. נושא רכוש קבוע ופחת וכן דרך חישוב רווח/הפסד הון הינם נושאים להם נקבעו כללים מיוחדים אשר יש להתייחס אליהם:

בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת) 1941, נקבעו אחוזי פחת קבועים בהתאם לסוגי הנכסים כפי שמופרטים בתקנה. אחוזים אלה הינם קבועים לצרכי מס אלא כאשר נאמר במפורש אחרת ולעיתים אחוזים שונים מהאחוזים הנדרשים בספרים בנוסף לשוני אפשרי בשיטת חישוב הפחת בספרים. במקרים אלה נדרש לבצע התאמה בין הרווח בספרים לבין הרווח שיידווח לצרכי מס.

כמו-כן, שיטת חישוב רווח הון לצרכי מס נקבעה בחלק ה' לפקודת מס הכנסה. שיטה זו שונה מאופן החישוב בספרים ולכן גם כאן נדרשת התאמת הרווח בספרים לרווח לצרכי מס, הגם שלצרכי מס נדרשת הפרדה בין הרווח מהפעילות השוטפת לבין רווח ההון.

רכוש קבוע ופחת בתוכנת "חיסולית"

תוכנת "חיסולית" מבית ט.מ.ל תואמת את צרכי המשתמש בהתאם למוסבר לעיל. "חיסולית" מאפשרת הבחנה בין רכוש קבוע לספרים לבין רכוש קבוע לצרכי מס, כמו-כן, ניתן לעשות שימוש בשיטות פחת שונות וכן מתאפשר חישוב רווח הון בהתאם להוראות והנחיות רשות המיסים.