-----------------------------------------------
כניסה
למערכת
ט.מ.ל
PAYCHECKS
לחץ להרשמה
מרכז ידע וחדשות
מרכז ידע וחדשות
14.04.2019

דיווח אחיד לקופות גמל, תיקון 190 קופות גמל - הודעה למעסיקים

דיווח אחיד לקופות גמל, תיקון 190 קופות גמל - הודעה למעסיקים

הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות הגמל

מעסיק יקר,

ברצוננו ליידע אותך על שינוי באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות שלך כמעסיק לחיסכון פנסיוני של עובדיך.

מהו השינוי?

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד- 2014 (להלן – התקנות). התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתיקון לתקנות, אשר פורסם לאחרונה, החל מפברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל 100- עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ביום 1 ביולי 2016, ולגבי יתר המעסיקים ביום 1 בינואר 2017. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

מדוע משתלם לך לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין?

 • דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים כנדרש
 • דיווח תקין חוסך לך זמן יקר
 • דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות לגופים המוסדיים
 • דיווח תקין מאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיך
 • דיווח תקין מאפשר לך אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם העברת תשלומים עבור עובדיך.
   

כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?

לרשותך מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם להוראות התקנות. על מנת להבטיח כי תהיה ערוך במועד כניסת התקנות לתוקף, מומלץ לפנות לגורמים הרלבנטיים מספר חודשים לפני כן. לפרטים באפשרותך לפנות לגופים המוסדיים, למס“ב, למסלקה הפנסיונית או לגורם המפיק עבורך את תלושי השכר של עובדיך.

 

מדינת ישראל, משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

תשלומים לקופות גמל

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כלהלן:

 1. כללי

בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל), התשע"ד-2014 (להלן – התקנות), נקבעו הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל ולעניין העברת דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל. דיווח תקין על הפקדת תשלומים חיוני לרישום זכויות העובד כנדרש במערכת המידע של החברה המנהלת. חוזר זה נדבך משלים להוראות שנקבעו בתקנות.

2. דיווח שלא בהתאם לתקנות

 1. במקרה שבו הועבר דיווח ממעסיק שלא באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שנקבע על ידי הממונה בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-18, שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשור החיסכון הפנסיוני (להלן – חוזר מבנה אחיד), חברה מנהלת תודיע למעסיק כי הוא לא עמד בהוראות התקנות לעניין דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל.
 2. הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תועבר למעסיק לא יאוחר מיום העסקים הראשון לחודש העוקב לחודש שבו הועבר הדיווח או הופקדו התשלומים.
 3. לא מסר המעסיק לחברה המנהלת דיווח מתוקן כנדרש בתקנות בתוך 30 ימי עסקים מיום שליחת ההודעה כאמור בסעיף קטן (ב), תשלח החברה המנהלת למעסיק הודעה נוספת.
 4. בהודעות כאמור הסעיפים קטנים (א) ו-(ג) תציין החברה המנהלת כי בהתאם להוראות סעיף 43(א) לחוק נתונה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסמכות להטיל עיצום כספי על מעסיק אשר לא מסר לחברה המנהלת, בעת הפקדה כספים בקופת גמל שבניהולה, פרטים שנדרש למסרם בהתאם להוראות שקבע השר לפי סעיף 22(ב)(2) לחוק.
 5. חברה מנהלת תאסוף את המידע המפורט בנספח א' לחוזר זה לגבי מעסיקים שלא העבירו דיווח מתוקן לקופת הגמל.
   

3. הודעה על הפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים לחשבון העובד

 1. הודעה ראשונה על הפסקת תשלומים כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות, תישלח לעובד ולמעסיק בתוך 90 יום מהיום ה-15 לחודש שבו היו אמורים הכספים להתקבל אילו לא הופסקה הפקדת התשלומים.
 2. הועברה הפקדת מעסיק לחברה מנהלת ולא שויכו כספים לחשבון העובר בתוך 90 יום מהיום ה-15 לחודש שבו הופקדו הכספים, תשלח החברה הודעה לעמית על אי שיוך הכספים והסיבה לאי שיוכם. במסגרת הודעה זו תודיע החברה לעמית על השפעת אי שיוך הכספים על זכויותיו בקופת הגמל.

 

4. השבת תשלום שהופקד ביתר

 1. השבת תשלום שהופקד ביתר כאמור בתקנה 12(ב) לתקנות בעד עובד המבוטח בגוף מוסדי תיעשה בכפוף לצירוף תצהיר בנוסח שבנספח ב' לחוזר זה וקבלת אישור החברה המנהלת.
 2. מעסיק רשאי לחתום על תצהיר כאמור בסעיף קטן (א) באמצעות חתימה אלקטרונית.
 3. אישרה חברה מנהלת בקשה להשבת תשלום שהופקד ביתר באמצעות ממשק היזון חוזר מסכם, כשמשמעותו בתקנה 7 לתקנות, יוחזרו הכספים למעסיק בחלוף 5 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה.
 4. סכום התשלום שיוחזר למעסיק כאמור בסעיף קטן (ג) יהיה הנמוך מבין שני אלה:
 1. סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד;
 2. סכום ההפקדה הנומינלי שהופקד לזכות העובד בתוספת תשואה שנזקפה לחשבון הועבד ובניכוי דמי ניהול שנגבו מחשבון העובד ועלויות כיסוי ביטוחי שנוכו מחשבון העובד, לפי העניין.

 

5. אחריות לפיצול כספים בין פוליסות שונות בחברה מנהלת

הועבר דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל של עבוד באמצעות בעל רישיון והדיווח כלל פרטים על אופן חלוקת הכספים בין פוליסות שונות של העובד בקופת ביטוח, תישא החברה המנהלת באחריות לעניין נכונות הדיווח על חלוקת הכספים כאמור בין החשבונות או הפוליסות של העובד.

6. דיווח

 1. חברה מנהלת תעביר לאגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן – אגף שוק ההון) את הפרטים המופיעים בנספח ג' באמצעות ממשק אינטרנטי במועד ובאופן שיקבע הממונה.
 2. כל שינוי בפרטים שמסרה חברה מנהלת לאגף שוק ההון כאמור בסעיף קטן (א), ידווח מיידית לאגף שוק ההון באמצעות הממשק האינטרנטי.
   

7. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

8. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2016.


 

מדינת ישראל, משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

הנדון: תקנות תשלומים לקופת גמל – תיקון – מכתב נלווה

בחודש אוגוסט 2014 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד – 2014 (להלן – התקנות). התקנות מסדירות את אופן העברת דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ממעסיקים לגופים מוסדיים, ובין השאר, מחייבות העברת דיווח  ממוכן במבנה אחיד שקבע הממונה. בנוסף, התקנות מחייבות גופים מוסדיים להעביר היזון חוזר בגין כל דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל.

עדכון תקנות תשלומים לקופת גמל

על מנת להקל על תהליך יישום התקנות, תוקנו התקנות כך שלגבי מעסיקים של מעל 100 עובדים יחולו התקנות החל מיום 1 בפברואר 2016 (בגין שכר ינואר 2016); לגבי מעסיקים של למעלה מ-50 עובדים ועד 100 עובדים יחולו התקנות מיום 1 ביולי; לגבי יתר המעסיקים יחולו התקנות מיום 1 בינואר 2017. מצ"ב קישור לנוסח המפורסם ברשומות: http://index.justice.gov.il/units/reshomot/publications/pages/regulations.aspx

חוזר תשלומים לקופת גמל

מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 2015-9-35 שעניינו תשלומים לקופת גמל. החוזר מהווה נדבך משלים להוראות שנקבעו בתקנות. הוראות החוזר ייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2015.

מידע למעסיקים

כחלק מתהליך ההיערכות ליישום התקנות בכוונת אגף שוק, ביטוח וחיסכון לשוב ולפרסם קובץ מידע למעסיקים ובו פירוט קודי האוצר של קופות הגמל ויתר נתוני הקופות הרלבנטיים לצורך הפקת ממשק מעסיקים. למען הסר ספק יובהר כי המידע בקובץ זה מחייב את הגופים המוסדיים ומעסיק רשאי לפעול בהתאם למידע הקיים בקובץ זה.

על מנת לספר למעסיקים מידע עדכני, הנכם מתבקשים לבדוק את נכונות הפרטים המופיעים בקובץ המצ"ב ובמידת הצורך לעדכן את הפרטים הקיימים בו לא יאוחר מיום 5 בינואר 2016. מכאן ואילך גוף מוסדי נדרש לעדכן על כל שינוי שנערך בקובץ זה באופן מיידי על מנת שציבור המעסיקים יוכל להתבסס על המידע הקיים בקובץ זה לצורך העברת דיווחים על הפקדת תשלומים לקופות גמל. נבקש כי הודעת גוף מוסדי על עדכון פרטי הקובץ תישלח לכתובת המייל: mivneahid@mof.gov.il .

טמל השלימה היערכות מלאה לתקנות, ובעזרת טמל פנסיה שמבוססת טכנולוגיית ענן תוכלו לתת מענה מלא לדיווח המידע לקופות הגמל. 

 

 

צור קשר
נשמח לעמוד לשרותך | 03-7552500